Algemene Voorwaarden

Last updated April 27, 2024
AKKOORD MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij zijn Samwell AI inc. (Bedrijf, wij, ons, onze), een bedrijf geregistreerd in New York, op 16 E 18th St, New York, NY, 10003. Wij beheren de websites https://samwell.ai en https://semihuman.ai, evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de Juridische Voorwaarden) (gezamenlijk, de Diensten). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post op 16 E 18th St, New York, NY, 10003, Verenigde Staten. Deze Juridische Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Samwell AI inc., met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat door toegang te krijgen tot de Diensten, u deze Juridische Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN. Aanvullende voorwaarden en documenten die van tijd tot tijd op de Diensten kunnen worden gepost, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze Juridische Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de Laatst bijgewerkt datum van deze Juridische Voorwaarden bij te werken, en u ziet af van het recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Juridische Voorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U zult onderworpen zijn aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn geweest van en te hebben ingestemd met, de wijzigingen in eventuele herziene Juridische Voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Diensten na de datum waarop dergelijke herziene Juridische Voorwaarden zijn gepost. De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in de jurisdictie waarin zij wonen (over het algemeen onder de leeftijd van 18) moeten toestemming hebben van, en direct worden begeleid door, hun ouder of voogd om de Diensten te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Juridische Voorwaarden laten lezen en ermee akkoord laten gaan voordat u de Diensten gebruikt. Wij raden u aan een kopie van deze Juridische Voorwaarden voor uw administratie af te drukken.

INHOUDSOPGAVE
ONZE DIENSTEN
De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of land. Dientengevolge, die personen die ervoor kiezen om de Diensten vanuit andere locaties te benaderen, doen dit op eigen initiatief en zijn volledig verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, voor zover deze lokale wetten van toepassing zijn. De Diensten zijn niet aangepast om te voldoen aan industriespecifieke regelgevingen (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onder dergelijke wetten zouden vallen, mag u de Diensten niet gebruiken. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) zou schenden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Ons intellectueel eigendom
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, inclusief alle broncodes, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, fotos en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de Inhoud), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logos die daarin zijn opgenomen (de Merken). Onze Inhoud en Merken worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten (en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld. De Inhoud en Merken worden ZOALS ZE ZIJN aangeboden in of via de Diensten voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of alleen voor intern zakelijk gebruik.
Uw gebruik van onze diensten
Diensten Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, inclusief de sectie VERBODEN ACTIVITEITEN hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om: • de Diensten te benaderen; en • een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen. uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of intern bedrijfsdoeleinde. Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u enig gebruik van de Diensten, Inhoud of Merken wilt maken anders dan zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, richt dan uw verzoek aan: [email protected]. Als wij u ooit toestemming geven om enig deel van onze Diensten of Inhoud te posten, reproduceren of openbaar te maken, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat elke auteursrechtelijke of eigendomsrechtelijke kennisgeving verschijnt of zichtbaar is bij het posten, reproduceren of weergeven van onze Inhoud. Wij behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en aan de Diensten, Inhoud en Merken. Elke inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten zal een wezenlijke inbreuk op onze Juridische Voorwaarden vormen en uw recht om onze Diensten te gebruiken zal onmiddellijk beëindigen.
Uw Inzendingen
Lees deze sectie en de sectie VERBODEN ACTIVITEITEN zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt om te begrijpen welke (a) rechten u ons geeft en (b) verplichtingen u heeft wanneer u via de Diensten inhoud plaatst of uploadt. Inzendingen: Door ons direct enige vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten (Inzendingen) te sturen, gaat u ermee akkoord om ons alle intellectuele eigendomsrechten in dergelijke Inzending over te dragen. U gaat ermee akkoord dat wij eigenaar worden van deze Inzending en gerechtigd zijn tot het onbeperkt gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen via enig deel van de Diensten, bevestigt u dat:
  • u onze VERBODEN ACTIVITEITEN hebt gelezen en ermee akkoord gaat en geen Inzendingen zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of doorsturen via de Diensten die illegaal, lastigvallend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor enige persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend zijn;
  • voor zover toegestaan door toepasselijk recht, doet u afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen;
  • garandeert dat dergelijke Inzendingen origineel voor u zijn of dat u de nodige rechten en licenties heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen en dat u volledige bevoegdheid heeft om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw Inzendingen te verlenen; en
  • garandeert en verklaart dat uw Inzendingen geen vertrouwelijke informatie vormen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw Inzendingen en gaat uitdrukkelijk akkoord om ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of (c) toepasselijk recht.
GEBRUIKERSVERKLARINGEN
Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk zult bijwerken; (3) u de juridische bevoegdheid hebt en u akkoord gaat met deze Juridische Voorwaarden; (4) u niet jonger bent dan 13 jaar; (5) u geen minderjarige bent in de jurisdictie waar u woont, of als u een minderjarige bent, u ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Diensten te gebruiken; (6) u geen toegang tot de Diensten zult krijgen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u de Diensten niet zult gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel; en (8) uw gebruik van de Diensten geen enkele toepasselijke wet of regelgeving zal schenden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elke huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren.
GEBRUIKERSREGISTRATIE
U moet zich mogelijk registreren om de Services te gebruiken. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u kiest te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat deze gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.
AANKOPEN EN BETALINGEN
Wij accepteren de volgende betaalmethoden: • Visa • Mastercard • American Express • PayPal U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Diensten worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, snel bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Verkoopbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist geacht. Wij kunnen op elk moment prijzen wijzigen. Alle betalingen dienen in Amerikaanse dollars of het equivalent daarvan tegen de huidige wisselkoers te zijn. U stemt ermee in alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om uw gekozen betaalprovider te belasten voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al om betaling hebben gevraagd of deze hebben ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
ABONNEMENTEN
Facturatie en Verlenging
Uw abonnement wordt voortgezet en automatisch verlengd tenzij het wordt geannuleerd. U stemt ermee in dat we uw betaalmethode op een terugkerende basis in rekening brengen zonder dat uw voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende betaling vereist is, totdat u de betreffende bestelling annuleert. De lengte van uw factureringscyclus hangt af van het type abonnementsplan dat u heeft gekozen toen u zich abonneerde op de Diensten.
Annulering
Annulering Alle aankopen zijn niet-restitueerbaar, tenzij dit wettelijk vereist is. Zo hebben gebruikers die in de Europese Unie wonen het recht om hun betaalde accountabonnementen te annuleren en binnen 14 dagen na het aanmelden voor, upgraden naar of vernieuwen van een betaald account een terugbetaling te krijgen door contact op te nemen met onze ondersteuningskanalen. Je kunt je abonnement op elk moment annuleren door in te loggen op je account. Je annulering wordt van kracht aan het einde van de huidige betaalde termijn. Als je vragen hebt of ontevreden bent met onze Diensten, stuur ons dan een e-mail op [email protected]
Wijzigingen in tarieven
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in het abonnementsgeld en zullen eventuele prijswijzigingen aan u communiceren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Diensten niet openen of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de Diensten beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële ondernemingen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd. Als gebruiker van de Diensten gaat u ermee akkoord niet: - Systematisch gegevens of andere inhoud van de Diensten ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons. - Ons en andere gebruikers bedriegen, misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te leren. - Beveiligingsgerelateerde functies van de Diensten omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de daarin vervatte Inhoud. - Ons en/of de Diensten in onze mening in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden. - Elke informatie verkregen van de Diensten gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden. - Onjuist gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen. - De Diensten gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met eventuele toepasselijke wetten of regelgevingen. - Ongeautoriseerde framing van of koppelen aan de Diensten ondernemen. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu plaatsen van repetitieve tekst), dat interfereert met het ononderbroken gebruik en genot van de Diensten door enige partij of dat het gebruik, de functies, functies, werking of onderhoud van de Diensten wijzigt, belemmert, verstoort, wijzigt of interfereert. Zich bezighouden met enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om reacties of berichten te verzenden, of het gebruik van data mining, robots of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractietools. - Het auteursrecht of andere eigendomsrechten kennisgeving van enige Inhoud verwijderen. - Poging doen om een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken. - Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) van enig materiaal dat fungeert als een passief of actief informatie verzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief zonder beperking, clear graphics interchange formats (gifs), 1×1 pixels, web bugs, cookies, of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als spyware of passieve verzamelmechanismen of pcms). - De Diensten of de netwerken of diensten die verbonden zijn aan de Diensten verstoren, onderbreken of een onredelijke last op leggen. - Onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Diensten aan u, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen. - Poging doen om maatregelen van de Diensten die ontworpen zijn om toegang tot de Diensten, of enig deel van de Diensten, te voorkomen of te beperken, te omzeilen. - De software van de Diensten kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code. - Behalve zoals toegestaan door toepasselijk recht, enige software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze een deel van de Diensten vormt, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren. - Behalve als gevolg van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, enig geautomatiseerd systeem gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren, inclusief zonder beperking, elke spin, robot, cheat utility, scraper of offline reader die toegang heeft tot de Diensten, of enige ongeautoriseerde script of andere software gebruiken of lanceren. Een koopagent of inkoopagent gebruiken om aankopen te doen op de Diensten. - Elk ongeautoriseerd gebruik van de Diensten maken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of gebruikersaccounts aanmaken door geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen. - De Diensten gebruiken als onderdeel van enige inspanning om met ons te concurreren of de Diensten en/of de Inhoud anderszins te gebruiken voor enige inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming. - Uw profiel verkopen of anderszins overdragen. - De Diensten gebruiken om te adverteren of goederen en diensten aan te bieden.
GEBRUIKERSBIJDRAGEN
De Diensten bieden gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen.
BIJDRAGELICENTIE
U en Services zijn het ermee eens dat wij toegang kunnen krijgen tot, opslaan, verwerken en gebruiken van alle informatie en persoonsgegevens die u verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen). Door suggesties of andere feedback over de Services in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.
WEBSITES EN CONTENT VAN DERDEN
De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites (Websites van Derden) of u kunt via de Site worden doorgestuurd, evenals artikelen, fotos, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (Inhoud van Derden). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van Derden die via de Diensten worden bezocht of enige Inhoud van Derden die wordt gepost op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanuit de Diensten, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen van of in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van enige Websites van Derden of enige Inhoud van Derden impliceert geen goedkeuring of goedvinden daarvan door ons. Als u besluit de Diensten te verlaten en de Websites van Derden te bezoeken of enige Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden dan niet meer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanuit de Diensten of met betrekking tot enige applicaties die u gebruikt of installeert vanuit de Diensten, te bekijken. Alle aankopen die u doet via Websites van Derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft dergelijke aankopen die exclusief tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op Websites van Derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Daarnaast zult u ons vrijwaren van enige verliezen die u lijdt of schade die u wordt aangedaan in verband met of als gevolg van enige Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.
DIENSTENBEHEER
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te monitoren op overtredingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Juridische Voorwaarden overtreedt, inclusief, maar niet beperkt tot, het rapporteren van zon gebruiker aan de rechtshandhavingsautoriteiten; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, toegang te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid van te limiteren, of (voor zover technologisch haalbaar) bijdragen van u of een deel daarvan uit te schakelen; (4) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enige wijze belastend zijn voor onze systemen te verwijderen uit de Diensten of anderszins uit te schakelen; en (5) de Diensten op een manier te beheren die ontworpen is om onze rechten en eigendommen te beschermen en het juiste functioneren van de Diensten te faciliteren.
PRIVACYBELEID
Wij hechten veel waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Gelieve ons Privacybeleid te bekijken: https://samwell.ai/privacy-policy. Door gebruik te maken van de Diensten, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Juridische Voorwaarden. Let op: de Diensten worden gehost in de Verenigde Staten. Als u de Diensten vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die afwijken van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten benadert, dan stemt u, door uw voortgezet gebruik van de Diensten, in met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens in de Verenigde Staten te laten overdragen en verwerken. Verder accepteren, verzoeken of verzamelen wij niet bewust informatie van kinderen of richten wij ons bewust op kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de Amerikaanse Childrens Online Privacy Protection Act, indien wij daadwerkelijk kennis nemen van het feit dat iemand onder de 13 jaar zonder de vereiste en verifieerbare ouderlijke toestemming persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, die informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit de Diensten verwijderen.
DUUR EN BEËINDIGING
Deze juridische voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de diensten gebruikt. ZONDER ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN, AAN IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN OP ELK MOMENT BEËINDIGEN OF OPSCHORTEN, OF UW ACCOUNT EN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEEFT GEPLAATST VERWIJDEREN, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN. Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om een nieuw account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u mogelijk namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke maatregelen.
WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de inhoud van de Diensten te wijzigen, aan te passen of te verwijderen naar eigen goeddunken zonder kennisgeving. Echter, we zijn niet verplicht om enige informatie op onze Diensten bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Diensten te wijzigen of te staken zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten. We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten tijdens enige downtime of stopzetting van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze juridische voorwaarden en uw gebruik van de diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, van toepassing op overeenkomsten die volledig binnen de staat Delaware worden gesloten en uitgevoerd, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving.
GESCHILLENBESLECHTING
Informele Onderhandelingen
Om de oplossing te versnellen en de kosten van elk geschil, controverse of claim gerelateerd aan deze Juridische Voorwaarden (elk een Geschil en gezamenlijk, de Geschillen) die door u of ons worden ingebracht (individueel, een Partij en gezamenlijk, de Partijen), overeen te beheersen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen voor ten minste dertig (30) dagen voordat een arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen vangen aan bij schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.
Bindende arbitrage
Als de partijen een geschil niet via informele onderhandelingen kunnen oplossen, zal het geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn uitgesloten) definitief en exclusief worden beslecht door bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING HET RECHT ZOU HEBBEN OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN EN EEN JURYRECHTSZAAK TE HEBBEN. De arbitrage zal worden gestart en uitgevoerd volgens de Commerciële Arbitrageregels van de American Arbitration Association (AAA) en, waar van toepassing, de Aanvullende Procedures van de AAA voor Consumentengerelateerde Geschillen (AAA Consumentenregels), die beide beschikbaar zijn op de website van de American Arbitration Association (AAA). Uw arbitragekosten en uw deel van de vergoeding voor de arbiter worden beheerst door de AAA Consumentenregels en, waar van toepassing, beperkt door de AAA Consumentenregels. De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, via het indienen van documenten, per telefoon of online. De arbiter zal een beslissing schriftelijk maken, maar hoeft geen verklaring van redenen te geven, tenzij door een van de partijen hierom wordt gevraagd. De arbiter moet de toepasselijke wet volgen, en elke uitspraak kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Behalve waar anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, zal de arbitrage plaatsvinden in Delaware. Behalve zoals hierin anders bepaald, kunnen de partijen in de rechtbank procederen om arbitrage af te dwingen, procedures in afwachting van arbitrage op te schorten, of om bevestiging, wijziging, vernietiging of invoering van het vonnis van de arbiter te vragen. Als om welke reden dan ook een geschil in de rechtbank wordt voortgezet in plaats van arbitrage, zal het geschil worden aangevangen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken gelegen in Delaware, en hierbij stemmen de partijen in met, en zien zij af van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie, en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Juridische Voorwaarden. Als deze bepaling om welke reden dan ook illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen kiezen voor arbitrage van enig geschil dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken voor jurisdictie, en stemmen de partijen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.
Beperkingen
De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen individueel. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) mag geen enkele arbitrage worden gecombineerd met een andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid voor enig geschil om op basis van een collectieve actie te worden beslecht of om collectieve actieprocedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of bevoegdheid voor enig geschil om namens het algemeen publiek of andere personen in een vermeende vertegenwoordigende capaciteit te worden gebracht.
Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage
De Partijen zijn overeengekomen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die streven naar het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, enige intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil gerelateerd aan, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy, of ongeautoriseerd gebruik; en (c) elke eis voor een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal geen van beide Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en zal een dergelijk Geschil worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken voor jurisdictie, en de Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.
CORRECTIES
Er kunnen op de Services informatie voorkomen die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om op elk moment de informatie op de Services te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.
DISCLAIMER
DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN ZOALS-ZE-ZIJN EN ZOALS-BESCHIKBAAR BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES GEKOPPELD AAN DE DIENSTEN EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR OF VIA DE DIENSTEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ELKE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN, OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN, OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE UITGELICHT IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE-PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANSCHAF VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN WAAR GEPAST.
BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, VERLOREN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONDANKS ALLES WAT HIERIN HET TEGENDEEL BEWEERT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U VOOR WELKE REDEN DAN OOK EN ONAFHANKELIJK VAN DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN ONS IS BETAALD GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN ENIGE RECHTSGROND. BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADES NIET TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.
VRIJWARING
U gaat ermee akkoord ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, eis of vordering, inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Diensten; (2) schending van deze Juridische Voorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Juridische Voorwaarden; (4) uw inbreuk op de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten in contact bent gekomen. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle over elke zaak op ons te nemen waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u te informeren over een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt, zodra we er kennis van nemen.
GEBRUIKERSGEGEVENS
Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt bewaren met als doel het beheren van de prestaties van de Services, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routine back-ups van gegevens uitvoeren, bent u zelf volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u heeft ondernomen met gebruik van de Services. U gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u ziet hierbij af van enig recht op actie tegen ons voortkomend uit enig dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de Services, het versturen van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicaties te ontvangen, en u gaat akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die wij u elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Services, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN VERSLAGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID VIA DE SERVICES. U ziet hierbij af van alle rechten of vereisten onder enige wetten, regelgevingen, regels, verordeningen of andere wetgeving in welke jurisdictie dan ook die een originele handtekening of de levering of het behoud van niet-elektronische documenten vereisen, of naar betalingen of het verlenen van kredieten op een andere wijze dan elektronische middelen.
GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Indien een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs, schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210.
DIVERSEN
Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Diensten zijn geplaatst of met betrekking tot de Diensten vormen de volledige overeenkomst en het volledige begrip tussen u en ons. Ons falen om enig recht of bepaling van deze juridische voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van dat recht of die bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van kracht in de ruimste mate toegestaan door de wet. Wij kunnen op elk moment al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet handelen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht te zijn gescheiden van deze juridische voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, werkgelegenheid of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze juridische voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd omdat wij ze hebben opgesteld. U ziet hierbij af van alle verdedigingen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de hierbij betrokken partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren.
Samwell en Semihuman AI Inc. YouTube API-integratie
Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om uw ervaring te verbeteren, integreert onze app met de YouTube API. Door onze app te gebruiken en toegang te krijgen tot de functies die de YouTube API gebruiken, erkent u en gaat u akkoord dat uw gebruik onderhevig is aan de YouTube Servicevoorwaarden (YouTube Voorwaarden). De YouTube Servicevoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.youtube.com/t/terms. Uw acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden omvat uw akkoord om te voldoen aan de YouTube Voorwaarden. Wij moedigen u aan om de YouTube Voorwaarden zorgvuldig te bekijken, aangezien deze de voorwaarden en condities schetsen die uw gebruik van het YouTube platform regelen. Uw voortgezet gebruik van onze app vormt uw acceptatie van zowel onze Gebruiksvoorwaarden als de YouTube Voorwaarden.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, neemt u contact met ons op via: [email protected]